Statut društva

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS 61/2006) je ustanovni občni zbor, dne 1.4.2010 sprejel naslednji

STATUT

 

 1. SPLOŠNE DOLOčBE

 

 1. člen

Društvo je prostovoljno, nepridobitno in neodvisno združenje prostovoljno posameznikov, ki so športniki ali ljubitelji športa, in kulture.

 

 1. člen

Namen in cilji društva so:

 • združevati športnike ter prijatelje športa in kulture z namenom organiziranja možnosti za športne in druge aktivnosti članov, ki želijo aktivno preživljati svoj prosti čas
 • vzgajati svoje člane v zdravem športnem duhu, kulturni raznolikosti in široki splošni razgledanosti.
 • Pri udejstvovanju v tekmovalnem bowlingu bo društvo v celoti spoštovalo Statut Bowling zveze Slovenije.

 

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

 

 1. člen

Sedež društva je v Ljubljani. Ime društva je Športno društvo Bowling klub Feniks. Za morebitne spremembe oziroma selitve znotraj sedeža društva je pristojen Upravni odbor.

 

 1. člen

Društvo predstavlja in v pravnem prometu zastopa predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

 

 1. člen

Delovanje društva je javno. Društvo različne javnosti obvešča o svojem delovanju z objavljanjem vabil in obvestil na spletnih straneh, s plakati in preko medijev.

 

 1. člen

Namen in cilje uresničuje z izvajanjem naslednjih dejavnosti:

 • organiziranje prireditev in družabnih srečanj
 • organizacija izobraževanja in usposabljanja članov na temo aktivnega preživljanja prostega časa in spoznavanja kulturnih raznolikosti
 • prirejanje in organiziranje izletov, športnih društvenih prireditev in aktivnosti ter kulturnih dogodkov za svoje člane
 • izvaja medsebojno pomoč članov društva
 • ustvarjanje pogojev za športno, kulturno in družabno življenje članov
 • ostale dejavnosti, ki pospešujejo dosego ciljev
 • omogočati svojim članov pridobivanje kakovostne opreme in ustvarjanje pogojev za doseganje ciljev aktivnega preživljanja prostega časa

Društvo lahko za uspešno delo članom društva podeli priznanja v obliki:

 • pohvale
 • značke ali plakete
 • nagrade
 • predlaga za razna državna ali družbena priznanja

 

 1. čLANSTVO

 

 1. člen

član društva lahko postane vsak posameznik, ki sprejema statut, se ravna po njem ter izrazi željo postati član društva.

 

 1. člen

Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva. Istočasno se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačeval članarino.

S pristopno izjavo društvo zbere naslednje osebne podatke: ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonsko številko in e poštni naslov. Za potrebe nakupa tekmovalne opreme društvo lahko vodi tudi seznam konfekcijskih številk tekmovalnih oblačil, številko čevljev in težo krogel, s katerimi igra posamezni tekmovalec. Ime in priimek ter rojstni datum tekmovalca je društvo zavezano poslati Bowling zvezi Slovenije, ki vodi register vseh tekmovalcev po starostnih kategorijah. Telefonsko številko, e poštni naslov in naslov društvo potrebuje za komunikacijo s članom za organizacijo tekmovanj in pošiljanje drugih obvestil o delovanju društva.

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov članov društva je 6. člen, 1. odstavek, točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). S pristopno izjavo se član društva zaveže spoštovati statut društva, včlanitev v društvo tako predstavlja pogodbeni odnos med društvom in članom.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Člani so vpisani v evidenco članstva, v kateri je označeno ali so člani – pripravniki ali redni člani.

Mladoletni člani do 15 let imajo enake pravice in dolžnosti kot polnoletni člani, nimajo pa pravice voliti in biti izvoljen v organe društva.

Mladoletni člani, ki so že dopolnili 15 let, imajo enake pravice in dolžnosti kot polnoletni člani, nimajo pa pravice biti izvoljen v organe društva.

 

 1. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so voljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva
 • da dajejo pobude in predloge za napredek društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem
 • da uživajo ugodnosti, ki jih v okviru dejavnosti zagotavlja društvo svojim članom.

 

 1. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo statut, društvene akte in sklepe organov društva
 • da sodelujejo pri delu organov društva
 • da si prizadevajo s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog društva
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni organ društva,
 • da varujejo ugled društva,
 • da lahko uporabljajo premoženje, prostore, opremo in objekte v skladu s programom, ki ga določajo organi društva,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in manj izkušene člane društva
 • da skrbijo za redno vzdrževanje objektov, rekvizitov in opreme s katerimi društvo razpolaga,
 • aktivno pridobivati sponzorje in donatorje,
 • voditi strokovne dejavnosti v društvu.

 

 1. člen

članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

 

 1. člen

član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda organom društva pisno izjavo o izstopu.

 

 1. člen

člana se iz društva izključi, če grobo krši dolžnosti tega statuta in drugih društvenih aktih, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva. Prav tako se ga izključi, če kljub opominu ne plača članarine v dveh zaporednih koledarskih letih.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija v skladu z disciplinskim pravilnikom. O izključitvi zaradi neplačila članarine pa upravni odbor.

 

 1. ORGANI DRUŠTVA

 

 1. člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

 

 1. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani. Na občni zbor so vabljeni tudi častni člani in simpatizerji. Način dela občnega zbora določa poslovnik občnega zbora.

 

 1. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo ene tretjine članov društva.

 

 1. člen

Upravni odbor je dolžan sklicati občni zbor v roku 30 dni od prejema podpisane zahteve ene tretjine članov društva.

če upravni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v navedenem roku, ga skliče predlagatelj. Ta pripravi tudi potrebno gradivo in predlog dnevnega reda.

Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

 

 1. člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 8 dni pred občnim zborom.

 

 1. člen

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj četrtina članov, sklepi pa so sprejeti, če je zanje glasovalo večina navzočih.

če občni zbor sklepa o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da občnemu zboru prisostvuje polovica članov društva ter za odločitev glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov.

 

 1. člen

Glasovanje je praviloma javno.

Občni zbor lahko z večino glasov navzočih članov odloči, da je glasovanje tajno in v ta namen imenuje tričlanski volilni odbor.

Volitve organov društva so praviloma tajne.

 

 1. člen

Naloge občnega zbora so:

 • imenuje delovna telesa občnega zbora
 • sprejema statut društva
 • sprejema program dela društva
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika in člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora, disciplinske komisije
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in zvezami društev ter združitvi z drugimi društvi
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
 • odloča o častnem članstvu v društvu
 • odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo delo in razvoj društva
 • odloča o prenehanju delovanja društva

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči občnega zbora, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

 

3.1. UPRAVNI ODBOR

 

 1. člen

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, upravna, administrativna in tehnična dela.

Vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 

 1. člen

Upravni odbor šteje od 3 do 5 članov. Sestavljajo ga predsednik društva, tajnik društva, blagajnik društva in člani.

 

 1. člen

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Upravi odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana. Sklepe Upravni odbor sprejme z večino glasov, če sta prisotna samo dva člana, pa soglasno.

Seje upravnega odbora so praviloma javne.

 

 1. člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva
 • pripravlja predloge društvenih aktov
 • ustanavlja stalne in občasne društvene komisije in imenuje njihove predsednike
 • pripravlja predlog finančnega načrta in zaključno poročilo
 • upravlja s premoženjem društva
 • sklepa pogodbe
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva društva
 • skrbi za realizacijo sklepov občnega zbora
 • ustanavlja sekcije
 • določa članarino in višino prispevkov za posamezne namene
 • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občni zbor

 

 1. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo v pravnem prometu v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predstavnik upravnega odbora.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom republike Slovenije.

Za svoje delo odgovarja občnemu zboru in upravnemu odboru.

 

 1. člen

Tajnik društva opravlja administrativna dela društva in skrbi za koordinacijo med organi društva.

 

3.2. NADZORNI ODBOR

 

 1. člen

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva in spremlja delo upravnega odbora ter drugih organov društva. Opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in nadzor nad izvrševanjem sklepov občnega zbora.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru, ki mu tudi poroča enkrat letno.

Nadzorni odbor sestavljajo trije na občnem zboru izvoljeni člani. Predsednika odbora izvolijo člani izmed sebe.

 

 1. člen

člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, a brez pravice odločanja na seji.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti in so lahko le ponovno izvoljeni v ta organ.

 

 1. člen

Naloge nadzornega odbora so:

 • nadzira izvajanje določil tega statuta
 • daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora
 • nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo
 • nadzira izvajanje letnega finančnega načrta
 • nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva
 • nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov društva
 • nadzira izvajanje drugih za društvo obveznih zakonskih določil državne zakonodaje
 • razpravlja o nepravilnostih v društvu in ustrezno ukrepa
 • predlaga občnemu zboru razrešnico organov društva

 

3.3. DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

 1. člen

Disciplinska komisija je disciplinski organ društva. Sestavljajo jo trije na občnem zboru izvoljeni člani. člani izmed sebe izvolijo predsednika komisije. Mandat članov komisije je 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Komisija zaseda po potrebi na osnovi pisnih zahtev članov društva ali društvenih organov.

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ v disciplinskih zadevah.

 

Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi člani. Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov.

 

 1. člen

Za disciplinske prekrške, ki jih povzročajo člani, se šteje:

 • kršitve določb statuta,
 • malomarno ali namerno nepravilno izvrševanje nalog v društvu,
 • ne izvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja ki kakorkoli škoduje ugledu društva.

 

 1. člen

O prekrških na prvi stopnji odloča disciplinska komisija, ki lahko izreče naslednje ukrepe proti članom društva:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

 

 1. MATERIALNO FINANčNO POSLOVANJE DRUŠTVA
 1. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino
 • z darili in volili
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva
 • iz javnih sredstev
 • iz drugih virov

če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med svoje člane je nična.

 

 1. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključno letno poročilo.

Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

 

 1. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in vsaj še eden s sklepom upravnega odbora pooblaščen podpisnik. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva, in sicer bo blagajnik poslovne knjige vodil po sistemu dvo-stavnega knjigovodstva, prilagojenega za potrebe društva.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

 

 1. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je last društva in je vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa upravnega odbora.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa občnega zbora.

 

 1. člen

Sponzorji ali donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Sodelujejo lahko na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

 

 1. člen

Društvo lahko organizira javne prireditve skladno z veljavno zakonodajo za svoje člane in nečlane. Tako pridobljena sredstva društvo porabi skladno s finančnim programom in veljavno zakonodajo.

 

 1. PRENEHANJE DRUŠTVA
 1. člen

Društvo lahko preneha po sklepu občnega zbora z dvotretjinsko večino članov občnega zbora, s spojitvijo z drugimi društvi, s pridobitvijo k drugemu društvu ali po samem zakonu.

 

 1. člen

Poleg sklepa, da društvo preneha z delovanjem, mora sklep občnega zbora vsebovati tudi določilo, ki določa, kateremu po dejavnosti sorodnemu društvu pripada premoženje društva, potem ko so poravnane vse obveznosti.

Javna sredstva se vrnejo javnemu organu, ki jih izplačal.

Sklepu mora biti priloženo poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost.

 

 1. člen

Pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa. V objavi mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave, sicer bo upravni organ izdal odločbo o izbrisu društva iz registra društev.

V primeru, da upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta prekine postopek, upnikom pa s sklepom naloži, da pred pristojnim sodiščem v roku 30 dni predlagajo uvedbo postopka, skladno s predpisi o likvidaciji in mu o tem predložijo dokazilo.

 

 1. člen

Po samem zakonu društvo preneha, če s svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drogo sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasilju in vojni.

Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo.

 

 1. člen

če upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta pa nima podatkov o tem, da bi društvo imelo premoženje, morajo v nadaljnjih 30 dneh pristojnemu organu predložiti dokazilo, da so predlagali uvedbo postopka likvidacije društva, v nasprotnem primeru pristojni organ izda odločbo o izbrisu društva iz registra društev.

Kadar pristojni organ razpolaga s podatki o premoženju društva, pa postopka likvidacije ne predlagajo upniki, ga predlaga sodišču, ga predlaga sodišču pristojni organ.

 

 1. člen

Statut prične veljati, ko ga sprejme občni zbor društva.

Ljubljana, dne 1.4.2010

Predsednik društva:

Aleš Musar